1. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Janvankan.nl en op alle met Janvankan.nl aangegane overeenkomsten.
 2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
 3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 4. Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Janvankan.nl heeft ingestemd.
 5. De internetsite van Janvankan.nl richt zich uitsluitend op de Nederlandstalige markt.
 6. Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Janvankan.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
 7. Janvankan.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
 8. Door het gebruik van de internetsite van Janvankan.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
 9. Janvankan. is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 1. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van vier (4) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper heeft overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres.
 3. Koper en Janvankan.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
 4. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Janvankan.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief omzetbelasting.
 2. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.
 3. Janvankan.nl berekent 8.50 euro bezorgkosten tot een bestelbedrag van 100,- euro. Boven het bestelbedrag van 100,- euro berekent Janvankan.nl geen bezorgkosten.

4. Betaling

 1. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:via ideal of vooruitbetaling. Voor bedrijven bestaat er de mogelijkheid om te betalen per factuur.
  Vooruitbetaling geschied door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op rekening NL86INGB0658947311 ten name van Janvankan.nl te Ursem Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd.
  Bij betalingen per factuur hanteert Janvankan.nl een betalingstermijn van 30 dagen.
  Van de betaalmethoden per factuur kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden is voldaan, daar onder vallend is een controle op kredietwaardigheid van de potentiële Koper.
 2. In het geval door Janvankan.nl een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Afwijkende betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
 3. Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
 4. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Janvankan.nl als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
 5. In geval van niet-tijdige betaling is Janvankan.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd

 1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Janvankan.nl ernaar om bestellingen die voor 13.00 uur op een werkdag zijn geplaatst de daarop volgende dag te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Janvankan.nl kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
 2. De maximale levertijd bedraagt 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien deze levertijd niet haalbaar is wordt de Koper hier tijdig van op de hoogte gesteld en is er de mogelijkheid voor de Koper om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij een dergelijke ontbinding binnen 30 dagen teruggestort aan de Koper.
 3. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
 4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper. Deze risicoregeling geldt alleen indien het totaal van de bestelling niet hoger is dan Euro 5.000,-. Bij hogere bedragen gaat het risico over op de Koper op het moment dat de bestelling aan de vervoerder heeft afgegeven.

6. Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Janvankan.nl is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
 2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

7. Garantie en aansprakelijkheid

 1. Janvankan.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 2. De onder punt 1 genoemde garantie geldt voor inktcartridges gedurende een periode van 6 maanden na levering en voor tonercartridges gedurende een periode van 12 maanden na levering. Voor overige printsupplies en originele producten zal Janvankan.nl garanties van producenten doorleveren aan de Koper.
 3. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
 4. Janvankan.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Janvankan.nl.
 5. Janvankan.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 6. Indien Janvankan.nl om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 7. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
  – indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Janvankan.nl of de fabrikant zijn verricht;
  – indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
  – indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  – indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
 8. De Koper is gehouden Janvankan.nl te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Janvankan.nl mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. De Koper is verplicht het product aan Janvankan.nl te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Janvankan.nl zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
 9. De garantie op uw printer wordt niet beïnvloed wanneer u een compatible of originele cartridges gebruikt.

8. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Janvankan.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

9. Persoonsgegevens

 1. Janvankan.nl zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Janvankan.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

10.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11. Diversen

 1. Janvankan.nl is gevestigd te Ursem aan de Walingsdijk 87, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 37117812 Het BTW-identificatienummer is 814548544B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Janvankan.nl,Walingsdijk 87,1645 RM Ursem of naar het e-mail adres info@janvankan.nl